Mingus Marauder Football
Fr 8/25/17                Varsity @ Higley                           7:00pm
Fr 9/01/17                Varsity vs. Cactus Shadows     7:00pm
Fr 9/08/17                Varsity @ Cactus                          7:00pm
Fr 9/15/17                Varsity vs. Lee Williams            7:00pm
Fr 9/22/17                Varsity @ Mohave                       7:00pm
Fr 9/30/17                Varsity vs. Bradshaw                 7:00pm
Fr 10/06/17              Varsity @ Prescott                      7:00pm
Fr 10/13/17              Varsity vs. Flagstaff                   7:00pm
Fr 10/20/17              Varsity @ Coconino                    7:00pm
Fr 10/27/17              Varsity vs. Sunrise                     7:00 pm
Nov 3/10/17/24      State Playoffs

Mingus Marauder Basketball  
Tu 11/28/17             Girls vs. Cactus                           7:00pm
Wed 12/06/17         Girls vs. Winslow                       7:00pm
Tu 12/12/17             Girls vs. Washington                7:00pm
Fr 12/15/17              Boys vs. Bradshaw                    7:00pm
Tu 1/02/18               Boys vs. Coconino                      7:00pm
Wed 1/10/18           Boys vs. Scottsdale Christian  7:00pm
Tu 1/16/18               Boys vs. Prescott                        7:00pm
Tu 1/23/18               Boys @ Bradshaw                       7:00pm
Tu 1/30/18               Boys vs. Flagstaff                       7:00pm
Fr 2/02/18                Boys vs. Lee Williams               7:00pm
Playoffs TBD


Mingus Marauder Baseball/Softball
Th 3/01/18            Baseball vs. Winslow                    3:45pm
Tu 3/06/18            Softball vs. Prescott                     3:45pm
Tu 3/13/18            Baseball vs. Mohave        1:00 & 3:00pm
Tu 3/20/18            Baseball vs. Cactus                       3:45pm
Fr 3/23/18             Baseball @ Saguaro                       3:45pm
Tu 3/27/18            Baseball vs. Bradshaw                 3:45pm
Th 3/29/18            Baseball @ Bradshaw                   3:45pm
Tu 4/03/18            Baseball vs. Coconino                   3:45pm
Th 4/05/18            Softball vs. Coconino                    3:45pm
Tu 4/10/18            Baseball vs. Flagstaff                    3:45pm
Th 4/12/18            Baseball @ Flagstaff                      3:45pm
Sat 4/21/18          Softball vs. Lee Williams  1:00 & 3:00pm Tu 4/24/18            Baseball vs. Prescott                     3:45pm State Playoffs TBD

Mingus Football Returns Fall of 2018